17-09-2013 11:29

 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

(zatwierdzony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 12 września 2013 i przekazany radzie rodziców

do zaopiniowania )

 

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2 grudnia 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

(Dz. U. Nr 168, poz.1324 z późn. zm.);

UWZGLĘDNIA:

 

 1. ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA:

   

 • wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego;

 • działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów;

 • kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

   

 1. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014:

 

 • zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej

  w publicznej szkole podstawowej;

 • zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole;

 • zgodność realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania

  w klasach I-III.

 

 1. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

  W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM, ZAWARTE W SPRAWOZDANIU PRZEDSTAWIONYM DNIA 01 LIPCA 2013R.

   

 • prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów kl. VI do sprawdzianu;

 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie zajęć technicznych (manualnych) dla uczniów klas I-III;

 • bieżące zaznaczanie frekwencji i zapisywanie tematów zajęć świetlicowych i wynikających z KN;

 • kontynuowanie udziału w programie RUN;

 • wykorzystywanie na lekcjach stałego połączenia internetowego;

 • zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte;

 • zaproszenie uczestników wydarzeń historycznych na spotkania ogólnoszkolne;

 • uświadamianie rodziców, że wynik sprawdzianu jest ważny i dla ucznia i dla szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE NADZORU

 1. Udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 2. Inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

 3. Obserwacja (we wszystkich formach nadzoru) prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych zajęć oraz czynności, wynikających

  z działalności statutowej.

 4. Planowe i doraźne działania wynikają z potrzeb szkoły.

 5. Uwzględnienie trzech poziomów ewaluacji:

 • zajęć dydaktycznych (obserwacje lekcji i rozmowa pohospitacyjna);

 • pracy zespołowej w szkole;

 • działań szkoły.

 

 

EWALUACJA W PRZEDSZKOLU

 

 

 

Wymaganie: Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Przedmiot ewaluacji

Identyfikacja oczekiwań wobec zarządzania przedszkolem.

 

Harmonogram

Druga połowa września – opracowanie koncepcji ewaluacji

Pierwsza połowa października – przeprowadzenie badania

Listopad – na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wstępnego raportu, następnie przygotowanie raportu.

 

 

EWALUACJA W SZKOLE

 

 

 

Ewaluacja współpracy z rodzicami

 

 

Przedmiot ewaluacji

Współpraca z rodzicami prowadzona przez szkołę w obszarach:

 • realizacja i efekty dotychczasowej współpracy;

 • identyfikacja możliwości angażowania się rodziców;

 • identyfikacja oczekiwań i potrzeb szkoły, wyrażanych przez dyrektora i nauczycieli

 

Harmonogram

Druga połowa września – opracowanie koncepcji ewaluacji

Pierwsza połowa października – przeprowadzenie badania

Listopad – na spotkaniu rady pedagogicznej – przedstawienie wstępnego raportu, następnie przygotowanie raportu.

Ewaluacja promowania edukacji

Przedmiot ewaluacji

Promowanie przez szkołę wartości edukacji

 

Harmonogram

Październik – opracowanie koncepcji ewaluacji i uzyskanie informacji od uczniów (książeczki, zdania).

Listopad - ankieta wśród rodziców (rozdana do domów).

Grudzień – dyskusja wśród grona pedagogicznego.

Styczeń – debata z udziałem rodziców i nauczycieli.

Luty – raport ewaluacyjny

 

 

KONTROLA

 

CEL : Wdrożenie nauczycieli do przestrzegania norm prawnych dotyczących prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz procedur stosowanych w szkole.

 

Osobą odpowiedzialną za zadanie jest dyrektor szkoły.

 

 

Temat kontroli

Termin

Przepis prawa

Metoda badawcza

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie :

 • Dokonywania prawidłowości zapisu danych o uczniach;

 • Dokumentowania obecności uczniów na lekcjach i zajęciach;

 • Określania tematów zajęć oraz potwierdzania odbycia się zajęć podpisem nauczyciela.

 

 

 

 

IX 2013

II 2014

VI 2014

 

 

 

Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza dokumentacji

Terminowość przygotowywania planów nauczania

i wychowania oraz planów wychowawczych.

 

X 2013

 

Statut szkoły

 

Analiza dokumentacji

 

Kontrola stosowania trybu wystawiania ocen semestralnych

i rocznych.

 

I 2014

VI 2014

Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. z późn zm.

w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

i egzaminów

w szkołach.

Statut szkoły.

 

Analiza dokumentacji

Prawidłowość sprawowania dyżurów przez nauczycieli.

Cały rok szkolny

Procedura sprawowania dyżurów.

Obserwacja

Terminowość rozpoczynania zajęć przez wszystkich nauczycieli.

Cały rok szkolny

Statut szkoły.

Obserwacja

Realizacja godzin wynikających z art. 42 ust.2 pkt 2 KN

I 2014

VI 2014

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.

Analiza dokumentacji

Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej.

Cały rok szkolny

Statut szkoły.

Obserwacja

Wybór podręczników przez nauczycieli.

VI 2014

Rozporządzenie MEN

Analiza propozycji

 

WSPOMAGANIE

w zakresie:

 • dofinansowania do studiów podyplomowych i II stopnia;

 • nabycia umiejętności prowadzenia strony www. szkoły;

 • dostosowywania się do zmian w prawie oświatowym;

 • prowadzenia zajęć metodami aktywnymi;

 • uczenia i nauczania.

 

 

 

 


 

 Wyciąg z Rejestru Zmian
Data wytworzenia:
Wprowadził(a): Monika Białek
Data wprowadzenia: 06-10-2010 11:20
Zaktualizował(a): Monika Białek
Ostatnia aktualizacja: 17-09-2013 11:29